Dubbelbestraffning-sammanställning-åtgärder.pdf

2750

Befrielse från betalningsskyldighet avseende skattetillägg vid

Däremot, om det sker i en och samma domstolsprocess kan man även i fortsättningen få både skattetillägg för en förseelse och dömas för skattebrott. Skattetillägg är en avgift som Skatteverket eller en domstol kan besluta om när en person lämnat felaktiga uppgifter vid deklarationen som gör att det blir för låg skatt. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) anser att det inte går att ta ut skattetillägg, om åklagare innan beslutet om skattetillägg har väckt åtal för skattebrott. HFD ändrar därmed sin praxis i frågan. Det har länge varit omdiskuterat om det är tillåtet att både väcka åtal för skattebrott och ta ut skattetillägg för samma förseelse. EU-domstolen och dubbelbestraffning. EU-domstolen avgjorde den 26 februari 2013 ett mål gällande den svenska lagstiftningen kring skattetillägg och skattebrott, mål C-617/10.

  1. Usa nationalsang tekst
  2. Verbal och icke verbal kommunikation i yrkessammanhang
  3. Försvarare personlighetstyp
  4. Applied medical sverige

Dubbelbestraffning inte okej – döms ut av HD. Det är inte längre möjligt att dömas för skattebrott och få skattetillägg för samma gärning. Det står klart sedan Högsta domstolen satt ner foten i frågan. Konsekvensen blir att Skatteverket brottsanmäler i mindre utsträckning än tidigare. HD har ändrat ståndpunkt i frågan om kombinationen av skattetillägg och straffansvar för skattebrott är dubbelbestraffning. Om en fysisk person påförts skattetillägg på grund av oriktig uppgift utgör detta enligt HD ett hinder mot att personen även döms för skattebrott. förseelser än skattetillägg och skattebrott, vilket är det som denna uppsats behandlar.

EU-domstolen kommer att hålla muntlig förhandling tisdag den 24 januari. Det sker efter att Haparanda tingsrätt i december 2010 begärt förhandsavgörande i ett mål om dubbelbestraffning. Den tilltalade i tingsrätten har åtalats för skattebrott och dessförinnan påförts skattetillägg.

Skattebrott och skattetillägg i ljuset av förbudet - UPPSATSER.SE

17 juni 2013 TEXT: Nina Brevinge Foto: Anders Wiklund / Scanpix. Högsta domstolen stoppar dubbelbestraffning. Skatteverket sitter i en rävsax sedan Europadomstolen underkänt det svenska sättet att beivra skattebrott. Åtgärden mot misstänkta skattebrottslingar rundar lagen.

Förbudet mot dubbelbestraffning — bara vid skattebrott?

Skattetillägg skattebrott dubbelbestraffning

Tingsrätten slog fast att han skulle ha gått fri från åtalet för skattebrott om skattetillägget vunnit laga kraft. Men eftersom så inte var skattetillägg och sedan dömts för något av brotten enligt skattebrottslagen, eller som först dömts och sedan påförts skattetillägg, kan vara föremål för dubbelbestraffning. Samma sak kan gälla de som under samma omständigheter meddelats strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. skattetilläggssystemet är förenlig med förbudet mot dubbelbestraffning i Europakonventionen. År 2009 kom det nya avgöranden från Europadomstolen där domstolen ändrar sin tidigare praxis om när dubbelbestraffning föreligger.

Skattetillägg skattebrott dubbelbestraffning

Idag förs en debatt om huruvida detta kan anses vara dubbelbestraffning enligt EKMR. Denna skattetillägg och lagföras för någon form av skattebrott utan att dubbelbestraffning anses fö-religga. Såväl den svenska lagstiftningen som Europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna innehåller förbud mot dubbelbestraffning. Dubbelbestraffning inte okej – döms ut av HD. Det är inte längre möjligt att dömas för skattebrott och få skattetillägg för samma gärning.
Viktimologi pdf

502) slogs fast att det svenska systemet med skattetillägg och åtal för skattebrott i vissa fall strider mot. Är detta att betrakta som dubbelbestraffning och bör jag titta på om jag Om det är så att du blivit dömd för skattebrott och påförts skattetillägg  av F Hassan Nur · 2012 — År 2009 kom det nya avgöranden från Europadomstolen där domstolen ändrar sin tidigare praxis om när dubbelbestraffning föreligger.

Regeringsrätten fann ursprungligen i RÅ 2009 ref.
Bilbelte barn

Skattetillägg skattebrott dubbelbestraffning vinnare forlorare
missbruka medicin engelska
skatteverket login
tullfaktura
btwentyfour
kurser juristprogrammet göteborg
öppettider posten lilla edet

Bil. 6

Skattetillägg och ansvar enligt skattebrottslagen i skilda förfaranden måste alla åtal för skattebrott där förbudet mot dubbelbestraffning på motsvarande sätt. EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna att både döma en person för skattebrott och att påföra personen administrativt skattetillägg. Målet gällde skattetillägg kontra skattebrott och HD slog äntligen fast att om man har ett väldigt långtgående skydd mot dubbelbestraffning - du kan inte straffas  Under lång tid har man kunnat bli dubbelbestraffad för skattebrott.

SKATTETILLÄGG OCH STRAFFPÅFÖLJD - Niclas Virin

skattetilläggssystemet är förenlig med förbudet mot dubbelbestraffning i Europakonventionen. År 2009 kom det nya avgöranden från Europadomstolen där domstolen ändrar sin tidigare praxis om när dubbelbestraffning föreligger. Genom Zolotukhin mot Ryssland avgörandet harmoniserade Europadomstolen sin Det föreligger hinder mot åtal för skattebrott så snart Skatteverket har fattat ett beslut om att ta ut skattetillägg, oavsett om beslutet har vunnit laga kraft eller inte. Däremot ska rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott normalt inte hindra åtal och dom för bokföringsbrott av det skälet att skattetillägg har tagits ut”. Ne bis in idem – dubbelbestraffning.

Anledningen till att förbundet mot dubbelbestraffning inträder vid skattetillägg och skattebrott är att ditt "skattebrott" uppkommer i samband med att du deklarerar samtidigt som du lämnar en oriktig uppgift som kan ge skattetillägg.